fbpx

Защо за всяка строителна фирма е важно да състави акт образец 19?

Акт образец 19 за извършени строително-монтажни работи е документ, с който се удостоверяват извършените строително-монтажни работи за даден етап от строителството.  Той не е изрично регламентиран в нормативната база. Съставя се при необходимост, при искане на една от страните. В него извършените СМР се описват по видове, количество, единична цена и обща стойност. Описва се също и наличие на недостатъци и оспорените СМР ако има такива. В практиката си съм забелязала, че често неговото значение се подценява.  В резултат той не се съставя или се съставя като липсват важни реквизити.

В тази статия ще разгледам  трите главни причини защо за изпълнителя и за възложителя на строително монтажни работи е важно да бъде издаден акт образец  19.

ПРИЧИНА №1:  ДОКАЗАТЕЛСТВО

Строителството е сложен процес, при който дейностите се изпълняват в определена последователност и голяма част от извършените работи остават скрити. Тяхното последващо доказване или измерване след цялостното завършване на обекта е много трудно, а в доста случаи невъзможно. Докато за новото строителство и реконструкцията на сгради има изрично регламентиран акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта, то за ремонтите такъв не е регламентиран.

Съставения и подписан от двете страни акт образец 19 играе ролята на своеобразна снимка на обекта към датата на съставянето му. Той дава възможност да се проследи отговарят ли извършените СМР по вид, количество и цена на сключения между страните договор. Ако между възложителя и изпълнителя възникне спор, подписания акт образец 19 може да послужи за удостоверяване на извършените СМР пред съда.

 ПРИЧИНА №2:  ДАТАТА

 Датата, на която е подписан акт образец 19 и от двете страни е датата, на която строително монтажните работи се признават за извършени. Това е така наречената в Закона за ДДС „дата на данъчното събитие”.  В срок от пет дни след тази дата трябва да се издаде  фактура за извършените СМР. Тази дата може да покаже и спазен ли е даден срок по договора за строителство. 

Варна акаунт - Счетоводна кантора

Счетоводна кантора Варна Акаунт има над 20 г. опит в работата си с фирми от строителния бранш. Ние им предлагаме проверени в практиката решения, които спестяват пари, проактивни данъчни съвети и изцяло поемаме комуникацията с приходната администрация.

Повече за нас  |  Заяви консултация

 ПРИЧИНА №3:  ДАНЪЧНИТЕ

Практика е в процеса на данъчната ревизия да бъде изискван акт образец 19 към фактурите за извършени строително монтажни работи. В този случай той играе същата роля по отношение на извършената услуга, каквато имат приемо-предавателния протокол или стоковата разписка при продажбата на стоки. Той доказва, че услугата действително е извършена и към коя дата. Това е важно за  данъчно признаване на приходи или разходи по закона за корпоративното подоходно облагане. От гледна точка на ЗДДС наличието на акт образец 19 е важно за признаването на правото на данъчен кредит.

В заключение отново ще подчертая, че изготвянето и подписването на този важен документ може да бъде от решаващо значение за строителните фирми при отношенията с клиентите им или с данъчната администрация и е препоръчително той  да бъде неразделна част от документооборота в строителната фирма.

За повече информация: тел. 0898860910

 „Варна Акаунт” – За да не се превърне счетоводството Ви в щетоводство!

 

Какво казват клиентите за нас

Любомир Ковачев Управител АРСИ ЕООД

Нашата съвместна работа с Десислава Тотева започна преди около 20 години . Преди това изпитвах затруднения по отношение на спазване на актуалните нормативни актове, притесняваше ме възможността за ревизии и глоби.

 

Янко Ангелов Съдружник и Управител на „Електро Комплект ВН” ООД

С Десислава Тотева работим от 2008г. Преди да започнем работа с нея нямахме яснота какви са ни вземанията и задълженията към нашите доставчици и клиенти, изпитваме затруднения при изготвянето на тримесечните и годишните си финансови отчети за холдинга, от който бяхме част, липсваше ни доверен и компетентен данъчен консултант.

Димитрина Димитрова собственик на „Студио за дизайн“ ЕООД

Преди около година реших да създам свой собствен бизнес. Процедурата по откриване и регистрация на фирмата изглеждаше твърде сложна и неясна, непрекъснато възникваха множество въпроси на които нямах отговор.